THE TRIESTE CRISIS 1953

 

Izdavač: Helion & Company
Autor: Bojan Dimitrijević
ISBN 978-1-912866-34-2
Jezik pisanja: engleski
Prilog: Miroslav D. Šljivić


Trst, kao velika luka i saobraćajno čvorište u severnom delu Jadranskog mora je bio cilj Jugoslovenske armije koji je postavljen još dok su trajale borbe za oslobođenje i proterivanje neprijatelja. Zadatak da tu neuralgičnu tačku severnog Jadrana osvoji i sačuva je dobila jugoslovenska IV armija koja je bila u punom zamahu borbenih dejstava. Prve jedinice IV armije koje su ušle u Trst pod borbom 1.maja 1945. sa jugoistočne strane, bile su 10. dalmatinska brigada i 2. bataljon Prve tenkovske brigade Jugoslovenske armije. Sutradan, sa severozapadne strane takođe pod borbom, u Trst su ušle i Savezničke snage oličene u Drugoj novozelandskoj diviziji (udarnoj jedinici Osme britanske armije) koja je bila praćena sa delovima 6. oklopne divizije. Kada su se sreli, tada braća po oružju, jugoslovenski partizani i Saveznički vojnici, srdačno su se pozdravili i onda je, u stvari, sve počelo da se mrsi.
Italijanska vojska je u tom periodu, na kraju Drugog svetskog rata, bila periferna vojna sila na tom prostoru koja je bila pod apsolutnom kontrolom Saveznika. Jugoslovenska armija je bila u punom zamahu i predstavljala je respektabilnu silu u tom trenutku više zbog broja i popunjenosti operativnih jedinica te velike nadahnutosti za borbu nego zbog opremljenosti i obučenosti za vođenje frontalnog rata.
Upravo taj spoj tadašnjih saveznika u italijanskom gradu na severu Jadrana je bio i prva varnica između tadašnjeg demokratskog  zapada i nastajućeg komunističkog istoka u Evropi. Od prvih dana, ta varnica je tinjala i pretila da zapali pravi požar između dve suprotstavljene ideologije.
Knjiga The TRIESTE CRISIS 1953 Bojana Dimitrijevića nam celim svojim sadržajem na odlično sročen način, hronološki, predstavlja niz događaja koji su se dešavali oko Trsta i njegove okoline koja je podeljena na Zonu A i Zonu B formiranjem Morganove linije (razdvajanja), formiranjem privremenih uprava (Jugoslovenske i Savezničke), prvim trzavicama koje su vremenom prerasle u presretanja i obaranja Savezničkih transportnih vazduhoplova, stvaranjem FTT-a (Free Territory of Trieste)...
Raskidanje vernosti i prijateljstva između Moskve i Beograda 1948. je dalo sasvim novi zamah dešavanjima oko Trsta a posebno nakon potpisivanja sporazuma o MDAP-u kojim je Jugoslovenska Narodna Armija počela da prima zapadnu vojnu pomoć a Jugoslavija praktično postala deo južnog krila NATO-a. Kulminacija Tršćanske krize se desila 1953. u jesen kada je Italija, tada već prilično ojačala vojno, ekonomski i politički, odlučila da povuče prilično riskantne vojne poteze. Jugoslovenska strana nije ostala ravnodušna te je vrlo organizovano i žestoko odgovorila pomeranjem svojih vojnih efektiva ka mogućem žarištu...
Posebnu vrednost, pored odličnog tekst, čine fotografije koje vrlo ubedljivo prate tekst i čitaocu pružaju izuzetnu mogućnost da i na taj način zavire u ta veoma turbulentna vremena. Mnogi će biti prilično iznenađeni kada vide opremu a samim tim i izgled jugoslovenskih vojnika u toku Tršćanske krize te mešavinu oružja i oruđa sovjetskog i zapadnog porekla.
Knjiga je obogaćena i dobrim ilustracijama vazduhoplova (autor Tom Cooper), oklopa (autor David Bocquelet) i uniformi (Anderson Subtil) koje mogu biti od velike koristi maketarima.
Na kraju knjige nalazi se vrlo izdašan popis literature (dnevnih listova, radova, monografija...) i arhiva koje su autoru bile na raspolaganju prilikom istraživanja ove teme što je još jedan dokaz autentičnosti svega napisanog u njoj.
The TRIESTE CRISIS 1953 autora Bojana Dimitrijevića je pravi kamen temeljac za sve koje interesuje vojni deo ove osmogodišnje krize koja se dešavala u srcu Evrope. U ovoj publikaciji se na odličan način i vrlo verno opisuju mnogi događaji i mnoge ličnosti koji su na direktan način učestvovali u prvoj pravoj hladnoratovskoj konfrontaciji i zbog toga sam siguran da će se knjiga čitati a njeni delovi „studirati“ na veliko zadovoljstvo čitalaca.

The TRIESTE CRISIS 1953
EUROPE @ WAR No.1
Publisher: Helion & Company
Author: Bojan Dimitrijevic
ISBN 978-1-912866-34-2
Written language: English
Review: Miroslav D. šljivić
Translated review on English: Nikola D. Rađenović

Trieste, as a big port and the key intersection in the North part of the Adriatic Sea, was the main goal of the Yugoslav Army which was set way back during the Liberation period. Mission to protect that neuralgic point of the North Adriatic was assigned to the 4th Yugoslavian Army which was already fully active in many ongoing battles. The first troops that entered Trieste under fire were the 10th Dalmatian Brigade and the 2nd Battalion of 1st Tank Brigade of the Yugoslav Army on the 1st of May 1945 from the southeast side. The following day, from the southwest side, Allied troops formed out of the 2nd New Zealand Division (the spearhead unit of the XIII Corps of the British Eight Army) followed by parts of the 6th Armed Division, entered the city of Trieste. When Brothers in Arms met, Yugoslav Partisans and Allied Soldiers openly greeted each other and then everything started to get ruffle.
At the end of the Second World War, the Italian Army was the peripheral army in that region which was fully controlled by the Allies. Yugoslav Army was in full swing and was considered as a very respective force in that period because of the number of operational troops as well as because it was fairly equipped and trained for a frontal assault.
The combination of former Allies in the Italian city at the North of Adriatic brought the first spark between then democratic West and the new coming communist East in Europe. Since the beginning, that spark was smoldering and threatening to light the fire between two opposing ideologies.
Bojan Dimitrijevic's book The TRIESTE CRISIS 1953 through phenomenal written language style, chronologically gives us the series of events which were happening around Trieste and its surroundings that were divided in Zone A and Zone B by forming Morgan's line (separation), forming temporary administrations (Yugoslav and Allied), with first contacts that led to interaction and taking down of Allied transportation aircrafts, forming the FTT (Free Territory of Trieste) etc.
Breaking up loyalty and friendship between Moscow and Belgrade in 1948. gave a new sense to the happenings around Trieste especially after signing the MDAP treaty giving the Yugoslav Army a chance to accept Western military aid which made Yugoslavia become NATO's southern wing. The culmination of Trieste's Crisis happened in autumn, 1953 when militarily, economically and politically empowered Italy made very risky military decisions. Yugoslav Army was not indifferent and therefore it fiercely responded by moving its military effectives to the potential hotspot.
Besides the fantastic text, attached photos give a special value to this book as they are precisely following the written topic. This gives the reader an especial opportunity to put themselves in that very turbulent period. Many are going to be very surprised when they see the equipment and the look of Yugoslav soldiers during the Trieste Crisis with a mix of weapons from different Soviet and Western origins.
The book is enriched with good illustrations of various aircraft by Tom Cooper, armored vehicles by David Bocquelet and uniforms by Anderson Subtil which are going to be very useful to scale modelers.
At the end of the book, there is a long list of literature (daily articles, essays, monographies...) and archives that were used by the author during the research on this subject which is also one of the confirmations of the authenticity of the written content.
The TRIESTE CRISIS 1953 by Bojan Dimitrijevic is a great foundation for everybody interested in the military part of this eight-year crisis which happened in the heart of Europe. This publication explains in an excellent way and very trustworthy all the events and individuals who were directly involved in the first real cold war confrontation and therefore I am sure that this book is going to be read and some parts even studied by a wide audience.